Regulamin sklepu Gothic Dream

 1. Właścicielem sklepu Gothic Dream jest firma Gothic Dream, Maciej Domagalski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zamoyskiego 49/20 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 412574.
 2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest obowiązkiem Użytkownika sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Gothic Dream zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Informacja o takim ograniczeniu zawsze będzie dostępna na głównej stronie sklepu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w trakcie procedury zamawiania i następnie przesłanie go do Gothic Dream poprzez naciśnięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Gothic Dream potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Brak automatycznego potwierdzenia otrzymania zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło zostać nieodebrane przez sklep.
 6. Istnieje możliwość składania zamówień drogą mailową na adres sklep@gothicdream.eu , poprzez komunikator gadu-gadu nr 2286501 a także osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu. Zamówienia złożone mailem lub poprzez komunikator zostaną potwierdzone przez Gothic Dream. Nieotrzymanie takiego potwierdzenia przez Użytkownika oznacza, że zamówienie mogło nie zostać odebrane przez sklep.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Gothic Dream wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT.
 8. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, realizowanej przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
 10. Jeżeli zamówienie zostało wysłane, Użytkownik zobowiązany jest je odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 11. Gothic Dream pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w dziale „Sposoby wysyłki”.
 12. Gothic Dream może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie sklepu.
 13. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 17 wliczony jest w kwotę pobrania, jeśli Użytkownik wybiera tę formę płatności.
 14. Gothic Dream wysyła Użytkownikowi na jego życzenie kopię listu przewozowego lub kopię nadania przesyłki lub mailem.
 15. Gothic Dream na życzenie Użytkownika wystawia fakturę VAT.
 16. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na rachunek sklepu, osobiście. Bieżące formy płatności określone są w dziale „Płatności”. Po wcześniejszym uzgodnieniu Gothic Dream może się zgodzić na inny sposób płatności.
 17. Gothic Dream może na wniosek Użytkownika rozłożyć płatność na raty. Opcja ta dotyczy głownie stałych klientów.
 18. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@gothicdream.eu. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego i/lub nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia
 19. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.            *Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.                        Gothic Dream dokona zwrotu płatności nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi koszt zwrotu produktu.
 20. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 21. Zasady dotyczące sprowadzania towarów na zamówienie przy okazji dostaw do sklepu podlegają odrębnym regulaminom, które są każdorazowo dostępne na podstronach sklepu, dotyczących takich dostaw.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 23. Jeśli jakikolwiek zapis powyższego regulaminu okazałby się sprzeczny z obowiązującym w Polsce prawem uważa się go za nieważny i nie ma on zastosowania

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego Gothic Dream prosimy przesyłać na adres sklep@gothicdream.eu


Copyright © 2018 Gothic Dream Shop. Zen Cart Powered by WebProjektowanie.pl